Αγαπητέ χρήστη,

Η σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων με τίτλο «Πρόληψη της Επικινδυνότητας και Προστασία της Υγείας» είναι ένα πρόγραμμα εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα επαγγελματικού κινδύνου και ασφάλειας για τεχνικούς ασφάλειας, διοικητικά στελέχη, εργοδότες και εργαζόμενους σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η σειρά αυτή αναπτύχθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Leonardo Da Vinci (2003-2005) «Πρόληψη της Επικινδυνότητας και Προστασία της Υγείας στην εκπαίδευση ενηλίκων». Στο έργο συμμετείχαν ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και οργανισμοί από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων: Centralny Instytut Ochrony Pracy - CIOP (Πολωνία), INERIS – Εθνικός Οργανισμός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Γαλλία), BGAG – Οργανισμός Εργασίας και Υγείας (Γερμανία), Ppm Forschung + Beratung (Αυστρία), Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα), Transfer Slovensko, spol. sr.o. (Σλοβακία), Vysoka skola banska – Technicka univerzita Ostrava, Preciosa a. s. Jablonec and Vyzkumny ustav bezpecnosti prace – VUBP (Eρευνητικό Ίδρυμα Ασφάλειας της Εργασίας).

Η σειρά μαθημάτων διαχωρίζεται σε πέντε θεματικές ενότητες:

1. Διαχείριση και Οργάνωση της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε μία επιχείρηση

2. Ασφάλεια του Τεχνικού Εξοπλισμού

3. Προστασία της Υγείας και Υγιεινή της Εργασίας

4. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Σχέδια Δράσης Έκτακτης Ανάγκης

5. Προετοιμασία Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης

Η σειρά μαθημάτων απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (target-groups). Η πρώτη ομάδα-στόχος περιλαμβάνει: ειδικούς σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, τεχνικούς ασφάλειας και στελέχη υπεύθυνα για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας σε μεγάλες επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η δεύτερη ομάδα-στόχος αφορά διευθυντές σε όλα τα επίπεδα, εργοδότες, αποφασίζοντες και ειδικούς από διάφορους τομείς οι οποίοι εμπλέκονται στην προστασία της υγείας, την πρόληψη των κινδύνων και τη διαχείριση της υγιεινής και της ασφάλειας της εργασίας. Η τρίτη κύρια ομάδα-στόχος είναι το ευρύ κοινό, δηλαδή οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων, οι πολίτες, τα εργατικά σωματεία και γενικότερα τα άτομα που ενδιαφέρονται για την ανάλυση και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου.

Κάθε θεματική ενότητα διαχωρίζεται σε επιμέρους επίπεδα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και την εμπειρία των ομάδων-στόχων στα θέματα της κάθε ενότητας. Οι θεματικές ενότητες 1 και 4 διαχωρίζονται σε τρία επίπεδα (επίπεδο 1, επίπεδο 2 και επίπεδο 3), ενώ οι ενότητες 2, 3 και 5 σε δύο επίπεδα (επίπεδο 1 και επίπεδο 2). Κάθε επίπεδο απεικονίζει μία ομάδα-στόχο και την πρόοδο του χρήστη στα θέματα επαγγελματικού κινδύνου και ασφάλειας βάσει της πορείας του στο πρόγραμμα. Η σειρά μαθημάτων στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στους πέντε τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι τομείς αυτοί έχουν ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς έχουν αναπτυχθεί σε συμφωνία με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, καθώς και τους κανόνες, αρχές, υποδείξεις και οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια της εργασίας, την ατομική επαγγελματική επικινδυνότητα και την πρόληψη και διαχείριση της επικινδυνότητας που έχουν θεσπιστεί και γενικότερα αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι μία δοκιμαστική έκδοση της σειράς μαθημάτων.