ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΤ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ &

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

 

Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής είναι να παρέχει συνεχή ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ στον εργοδότη - ιδιοκτήτη 
κάθε επιχείρησης που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας.

Παρέχει συμβουλές τεχνικού ασφαλείας, γιατρού εργασίας και εργατικής νομοθεσίας.

Υποστηρίζει την γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου για επιχειρήσεις με θέσεις εργασίας 
χαμηλής επικινδυνότητας.

Καταρτίζει - εκπαιδεύει τους εργαζομένους σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.